20 شهريور 1394 ساعت 8:49 http://www.ayandehroshan.com/vdcb.wb8urhb59iupr.html -------------------------------------------------- عنوان : ملیکا 68 سال ششم - دی ماه 1390 -------------------------------------------------- سال ششم - دی ماه 1390 متن : شصت و هشتمین شماره نشریه ملیکا با مطالب متنوع برای کودکان منتشر شد.آنچه در این شماره می خوانیم:سلام منچشم های شنیبهترین هدیه برای بهترین دوستکاردستی : جامدادی لوله ایشعرروستاهای شگفت انگیز ایرانگتفگوقرآن جلد طلاییکوچه شعرلبخندستانجدولخانه دوست