30 شهريور 1394 ساعت 10:16 http://www.ayandehroshan.com/vdce.e8zbjh8wp9bij.html -------------------------------------------------- عنوان : انتظار نوجوان 115 سال یازدهم - شهریور ماه 1394 -------------------------------------------------- سال یازدهم - شهریور ماه 1394 متن : یکصد و پانزدهمین شماره نشریه انتظار نوجوان با مطالب متنوع برای نوجوانان منتشر شد.سخن رهبر : انتظارسرمقاله : جشن تولد ایرانپیامک مهدویشکافنده علومیک دنیای قشنگ تر : سرایدار مجسمه سازحاج آقا اجازه : غذای مقوی یا هله هوله روحرضای آل محمدداستان مهدوی : خریدار یوسفنوجوان منتظریک روز یک ایرانی : غریب نوازو ...