14 شهريور 1394 ساعت 8:38 http://www.ayandehroshan.com/vdce.w8zbjh8wv9bij.html -------------------------------------------------- عنوان : ملیکا76 سال هشتم - فروردین ماه 1392 -------------------------------------------------- متن : هفتاد و ششمین شماره نشریه ملیکا با مطالب متنوع برای کودکان منتشر شد.آنچه در این شماره می خوانیم:سلام منداستان : بادکنک هایی که مرا تا آسمان میبرندپنجره دوستیشعرگفت و گوداستان : کیسه کانگوروروستاهای شگفت انگیز ایرانسرگرمیداستان: دم خرگوشمی خواهم پلیس شوممشاغلکاردستیجدول