16 شهريور 1395 ساعت 11:28 http://www.ayandehroshan.com/vdce.w8zbjh8xf9bij.html -------------------------------------------------- عنوان : ملیکا 118 -------------------------------------------------- شماره 118 نشریه ملیکا ویژه مهر ماه 1395 با مطالب متنوع برای کودکان منتشر شد. متن : شماره 118 نشریه ملیکا ویژه مهر ماه 1395 با مطالب متنوع برای کودکان منتشر شد.در این شماره می‌خوانیم:مهدی یار عزیز!سلامدر سا لهای خیلی دور آدمهای ظالم وبدجنسی بودند که مسلمانها را اذیتمیکردند.همه از آن آدمهای بد میترسیدند؛ اماامام حسین (ع) با آنکه تعداد یارانکمی داشت تصمیم گرفت، با آنهامبارزه کند.دشمنان به امام حسین (ع) گفتند:تو باید هر حرفی را که ما میگوییم،قبول کنی و همان کارها را انجام بدهی وگرنه ما تو و خانواده ات را اذیت میکنیم. امام حسین (ع) از تهدیدهای آنها اصلاً نمیترسید. اوتصمیم گرفته بود؛ تا آخرین لحظه در برابر آ نها مقاومتکند و تسلیم نشود. امام حسین (ع) و خانواده اش درمنطقه ای به اسم کربلا که رسیدند، دشمنان آنها رامحاصره کردند. آنها تا آخرین لحظه در برابر دشمنانایستادند. امام حسین (ع) و یارانش خیلی خسته و تشنهبودند؛ اما مردم ظالم به آ نها اجازه نمیدادند، آببخورند. آنها با امام حسین (ع) جنگیدند و او را شهیدکردند.امام حسین (ع) با این کارش به همه نشان داد، کهنباید در برابر ظالمها تسلیم شوند؛ حتی اگر خود وخانواده شان در شرایط سختی قرار بگیرند.مهدی یار عزیز! تو هم امروز با درس خواندنت میتوانیبه مردم کمک کنی. وقتی علم و دانش ات زیاد شود وبه جامعه خودت کمک کنی؛ دیگر نیازمند افراد بیگانهو ظالم نخواهیم بود.ماه مهر از راه رسید و دوباره وقت مدرسه رفتن شد.مدرسه جای خوبی است، برای ای نکه ما در آ نجاچیزهای زیادی یاد بگیریم؛ تا هم به خانواده ی خود وهم به جامع همان کمک کنیم.مهدی یار عزیز، در سهایت را خوب بخوانصد و هجدهمین شماره ماهنامه ملیکا(ماهنامه فرهنگی کودکان ایران) ویژه مهر ماه 1395 به مدیرمسؤولی سید مسعود پورسیدآقایی از سوی مؤسسه آینده روشن(پژوهشکده مهدویت) و با قیمت 5000 تومان چاپ و روانه بازار شده است.