23 شهريور 1394 ساعت 8:56 http://www.ayandehroshan.com/vdci.3azct1arwbc2t.html -------------------------------------------------- عنوان : ملیکا 62 سال ششم - تیرماه 1390 -------------------------------------------------- سال ششم - تیرماه 1390 متن : شصت و دومین شماره نشریه ملیکا با مطالب متنوع برای کودکان منتشر شد.آنچه در این شماره می خوانیم:سلام منبادبادکنمره بیستبهترین هدیه برای بهترین دوستچشم های پرندگانگزارش : بوی گل سرخآشنایی با کشورهای اسلامیقرآن جلد طلاییکاردستیو ...