صفحه نخست دربارۀ ما تماس با ما پیوندها RSS کل مطالب
جمعه 16 خرداد 1399     Friday 5 June 2020
پنجشنبه 6 مرداد 1390
بایسته های پژوهشی گروه علوم عقلی
بایسته های پژوهشی گروه علوم عقلی
بایسته های پژوهشی گروه علوم عقلی

«فلسفی و کلامی» الف) پژوهشهای بنیادین: 1- بررسی و تدوین جامع مبانی فلسفی و کلامی اندیشه مهدویت. 2- بررسی جامع احادیث مهدوی و دسته بندی آنها از حیث درجه اعتبار و صحت ( پژوهش میان گروهی ). 3- منبع شناسی کتب کلامی پیرامون مهدویت و تقویم درجه علمی آنها. 4- جمع آوری و دسته بندی شبهات مهدوی. 5- شروح و تبیین ادعیه مهدوی با توجه به روایات مهدوی ( پژوهش میان گروهی ). ب) پژوهشهای کاربردی: 1- آسیب شناسی اعتقادی فرهنگ انتظار. 2- نقش کمال عقل در زمینه سازی ظهور. 3- بررسی معرفت شناسی علایم ظهور. 4- بررسی فلسفی – کلامی مسئله رجعت در عصر ظهور. 5- بررسی مبانی کلامی مسئله بداء و نقش آن در تأخیر ظهور. 6- بررسی کلامی اصلاح و تجدید شریعت در عصر ظهور.

پژوهشکده مهدویت
گروه: علوم عقلی
فلسفه، کلام، اخلاق و عرفان
بایسته های پژوهشی
1388
«فلسفی و کلامی»
الف) پژوهشهای بنیادین:
1- بررسی و تدوین جامع مبانی فلسفی و کلامی اندیشه مهدویت.
2- بررسی جامع احادیث مهدوی و دسته بندی آنها از حیث درجه اعتبار و صحت ( پژوهش میان گروهی ).
3- منبع شناسی کتب کلامی پیرامون مهدویت و تقویم درجه علمی آنها.
4- جمع آوری و دسته بندی شبهات مهدوی.
5- شروح و تبیین ادعیه مهدوی با توجه به روایات مهدوی ( پژوهش میان گروهی ).
ب) پژوهشهای کاربردی:
1- آسیب شناسی اعتقادی فرهنگ انتظار.
2- نقش کمال عقل در زمینه سازی ظهور.
3- بررسی معرفت شناسی علایم ظهور.
4- بررسی فلسفی – کلامی مسئله رجعت در عصر ظهور.
5- بررسی مبانی کلامی مسئله بداء و نقش آن در تأخیر ظهور.
6- بررسی کلامی اصلاح و تجدید شریعت در عصر ظهور.
7- نقد مبانی فلسفی جهانی شدن غربی و مقایسه آن با مبانی اندیشه مهدویت.
8- مقایسه مبانی فکری و اعتقادی انقلاب اسلامی با مبانی اعتقادی انقلاب جهانی مهدی .
9- نقد بررسی خرافات و انحرافات در زمینه مهدویت.
10- بررسی معرفت شناختی تشرفات علماء و بزرگان به محضر امام عصر.
11- بررسی میزان پرداختن به مسئله تشرفات در باورکردن اعتقاد عمومی جامعه .
12- نقش اندیشه مهدویت در اعتقاد و تشویق به همت و کار مضاعف.
13- نقش اعتقاد به امام غایب در سنجش دین داری اشخاص.
14- نقد و بررسی حکایات و ضرل المثلهای فارسی درباره مهدویت .
15- نقد و بررسی اشعار فارسی درباره مهدویت.
16- جایگاه مهدویت در مکتبهای فلسفی اسلامی ( مشاء ، اشراق ، حکمت متعالیه ).
17- اندیشه مهدویت و نقش آن در تقریب مذاهب اسلامی .
18- بررسی شبهات وهابیّت بر مهدویت .
19- نقد و بررسی فرقۀ بهائیّت با تکیه بر روایات اسلامی.
20- بررسی ظرفیت های موجود ئر اندیشه مهدویت برای رویارویی با شیطان پرستی.
21- تحلیل عقلانی علایم ظهور.
22- فلسفه رجوع به فقهاء در عصر غیبت.
23- بررسی کلامی زعامت و رهبری در عصر غیبت ( مبانی کلامی ضرورت تشکیل حکومت در عصر غیبت.
24- جایگاه انسان در اندیشه مهدویت.
25- نقش امدادهای غیبی در پیروزی حضرت حین ظهور و بعد از ظهور.
26- تعامل حضرت با ادیان و مکاتب در عصر بعد از ظهور.
27- تحلیل ظهور بر مبنای فلسفه تاریخ.
28- بررسی مسئله علم امام مهدی .
29- آسیب شناسی انتطار.
30- مهدویت و سکولاریزم .
31- مهدویت و پلورالیزم.
32- مهدویت و دموکراسی .
33- مهدویت و قرائتهای متفاوت از دین .
34- مهدویت و علم مدرن.
35- مهدویت و جهانی شدن.
36- مهدویت و خاتمیت.
37- شبهات ابن خلدون در باب مهدویت.
38- مهدویت و زن ( فمینیسم ).
39- گوهر دین و اعتقاد به مهدویت.
40- فرجام گرایی در میان مکاتب غربی .
41- بررسی نظریات فلسفه تاریخ.
42- مدینه های فاضلۀ فیلسوفان ( فارابی ، تامس مور ، افلاطون و . . . ) و مقایسه آن با اندیشه مهدویت .
43- اندیشه مهدویت از نظر مستشرقان .
44- بحران معنویت و منجی گرایی.
45- تجربه دینی و مسئله تشرفات.
46- تساهل و تسامح در حکومت مصلح .
47- جامعه مهدوی و لیبرالیسم.
«اخلاق»
1- انسان منتظر در آیینه اخلاق اسلامی.
2- تحلیل و بررسی آموزه های اخلاقی در روایات و ادعیه مهدوی .
3- وظیفه گرایی و نتیجه گرایی اخلاقی در بحث مهدویت.
4- آثار اخلاقی فردی و اجتماعی مهدی باوری.
5- آسیب شناسی اخلاق انتظار.
6- مبانی اخلاقی جامعه زمینه ساز.
7- بررسی موانع اخلاقی ظهور و راهکارهای رفع موانع .
8- بررسی رویکردها و مشارب اخلاقی منجی گرایی.
9- بازشناسی اخلاق مهدوی در اخلاق حرفه ای .
10- چالش های اخلاق مدرن و اندیشه مهدوی.
11- تحلیل و بررسی اخلاقی روایات مهدوی.
12- تحلیل و بررسی اخلاق ادعیه مهدوی.
13- نقش مهدی باوری در رشد فضایل اخلاقی.
14- تکامل اخلاق دینی در عصر ظهور.
15- بررسی اخلاق در آخر الزمان با تکیه بر روایات.
16- مهدویت اخلاق گراترین تفکر جهانی .
17- شاخص های اخلاقی انسان منتظر.
شاخص های اخلاقی جامعه منتظر.
« عرفان »
1- درختواره توصیفی اندیشه عرفانی در باب حضرت مهدی.
2- تحلیل و بررسی مکاشفات عرفاء درباره حضرت مهدی .
الف- مکاشفات ابن عربی.
ب – مکاشفات صدر الدین قونوی .
ج- مکاشفات سید حیدر آملی .
د- و سایر عارفان برجسته .
3- تحلیل نظرات عرفای اهل سنت دربارۀ حضرت مهدی .
4- تحلیل نظرات عرفای اهل شیعه درباره حضرت مهدی  .
5- نقش معرفت عرفانی در زمینه سازی ظهور.
6- بررسی و تحلیل تأویلات عرفا از آیات مهدوی.
7- بررسی مبانی عرفانی علم امام عصر ارواحنا فداه نسبت به وقت ظهور.
8- بررسی تطبیقی بین بداء ، اسمای مستأثره و وقت ظهور.
9- بررسی و تحلیل عرفانی عوامل و موانع ظهور ( تعجیل و تأخیر ).
10- بررسی عرفانی امکان رؤیت امام عصر .
11- بررسی تطبیقی مسئله اتصال نفس به عقل فعال و علم امام معصوم .
12- بررسی و تحلیل مقامات عرفانی و الهی امام عصر .
13- بررسی انتقادی مکاتب عرفانی مرتبط با اندیشه مهدویت .
- مکاتب عرفانی مغرب زمین .
- مکاتب عرفانی مشرق زمین .
- مکاتب عرفانی نوپدید در ایران زمین.
14- رابطه اندیشه مهدویت با ابعاد عرفان عملی.
15- نقش امام زمان درسیرو سلوک عرفانی .
16- جایگاه اندیشه مهدویت در دستورالعملهای عرفانی شیعه.
17- نقش تأویل عرفانی در فهم احادیث مهدوی .
18- نقش تأویل عرفانی در فهم آیات مهدوی.
19- نقش دعا در اندیشه مهدویت .
20- نقش مکاشفات و یافته های عرفانی در شناخت اندیشه مهدویت .
21- بررسی وجوه اشتراک و افتراق عرفان های نوپدید در باب مهدویت.
22- تحلیل معنای کامل ( کمال ) در نظریه انسان کامل .
23- بررسی شبهات عرفانی در باب مهدویت .
24- نفس شناسی عرفانی ( مراتب نفس و رابطه آن با کمال ذاتی امام ).
25- نقش حضرت مهدی در حصول مکاشفات عرفا.
26- مبانی عرفانی صدور کرامات از ائمه و اولیاء.
27- منبع شناسی عرفان مهدوی .
28- بررسی نقدهای عرفای شیعه بر عرفای اهل سنت در زمینه ولایت حضرت مهدی .
29- سبک شناسی عرفای شیعه و سنی راجع به بحث مهدویت .
30- ساختارشناسی مسائل مهدویت در عرفان .
31- سبک شناسی ادبی – عرفانی ادعیه مهدوی .
32- سبک شناسی ادبی – عرفانی احادیث مهدوی .
33- نقش امام شناسی عرفانی در زمینه سازی ظهور.
34- تحلیل و بررسی تأویلات عرفا از احادیث مهدوی .
35- بررسی چالش های عرفان های نو ظهور در اندیشه مهدویت.
36- تبیین تشابه خلق نبوی و خلق مهدوی در اندیشه عرفا.
37- بررسی انتقادها و شبهات متفکران جدید عرب به مسائل عرفانی در باب مهدویت.

کد مطلب : 623
اظهار نظر درباره اين مطلب
آدرس ايميل  
نظر شما  
 نمايش آدرس ايميل
ارسال اين مطلب به دوستان
ارسال اين مطلب به دوستان
دريافت فايل مطلب
دريافت فايل مطلب
نسخه قابل چاپ
نسخه قابل چاپ